×

DEĞERLER EĞİTİMİ

Güçlü yönlere dayalı karakter ve değerler eğitimi programı öğrencilerin içsel kaynaklarının çeşitli araçlarla belirlenmesine, dolayısıyla onları fark etmelerine ve yaşamlarında nasıl kullanılabileceklerine odaklanır. Programın hazırlanmasında Seligman ve Peterson (1998)'ın karakter güçleri modeli (VIA) temel alınmıştır. Program, okul müfredatının bir parçası olduğu gibi karakter eğitimi derslerine yönelik programlardan ve güçlü yönleri geliştirmeye yönelik okul içi projelerden oluşur. Programın hâli hazırda var olan güçlü yönleri fark etmek, kullanmak, yeni güçlü yönler geliştirmek ve başkalarının güçlü yönlerini fark etmek/fark ettirmek olmak üzere üç temel amacı vardır.

Karakterin güçlü yönleri, bireylerin pozitif bireysel özellikleridir. Bunlar insanlarda uzun süreli olarak gözlemlenen, görece kalıcı özelliklerdir. Cesaret, dürüstlük, azim, sevgi gibi özellikleri içeren güçlü yönler “karakter güçleri ve erdemler” olarak adlandırılmaktadır. Güçlü yönlere dayalı karakter eğitimi; karakterin güçlü yönlerinin her öğrencide olduğu ancak her öğrencinin öncelikli güçlü yönlerinin farklılaştığı ve bunların geliştirilebileceği temeline dayanmaktadır.

Bilfen Güçlü Yönlere Dayalı Karakter ve Değerler Eğitimi Programı'nın uygulanması sonunda öğrencilerin yaşam doyumlarının, iyi oluşlarının, mutluluk düzeylerinin, akademik başarılarının artması; olası sorunlarının ve olumsuz düşünme eğilimlerinin azalması beklenmektedir.