×

REHBERLİK

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek gereksinimlerini doyurması; kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

 

Bilfen Okullarında gelişimsel rehberlik yaklaşımı benimsenmektedir. Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü tarafından desteklenmektedir. Bu amaç çerçevesinde okul rehber öğretmenleri tarafından yıl içerisinde yürütülen bireysel ya da grup rehberlik çalışmalarına paralel olarak öğrencilerin gelişiminde önemli rol oynayan tüm paydaşlarla iletişim ve iş birliği içerisinde olmak ve ortak bir tutum sergilemek önemsenmektedir.

 

BİLFEN’DE REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA HİZMETLERİ

 

Oryantasyon Çalışmaları
Okula yeni başlayan tüm 1. sınıflarımıza ve ara kayıtla gelen öğrencilerimize okulu, sistemi, etkinlikleri tanıtmak; Bilfen eğitim sistemine uyum süreçlerini hızlandırmak amacı ile sürdürülen bireysel ve grup çalışmalarıdır.
 
Öğrencileri Tanımaya Yönelik Çalışmalar
Tüm sınıf düzeylerinde, öğrencilerimizi duygusal, sosyal,  bilişsel ve davranışsal yönden tanımayı amaçlayan form, envanter ve test uygulamaları; bireysel görüşmeler ve gözlemleri kapsayan çalışmalardır.
 
Davranış Yönetimi Çalışmaları
Tüm sınıf düzeylerinde öğrencilerimizin okul kurallarına uyum sağlamaları, başarılı ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişmeleri amacıyla yaş grubuna uygun olarak sürdürülen uygulamalardır.
 
Öğrenme Stilleri Çalışmaları
"Her öğrenci öğrenir ama herkes farklı yoldan öğrenir." ilkesinden yola çıkarak hazırlanmış olan Öğrenme Stilleri Programı’nda her öğrencinin öğrenme profili çıkarılarak öğrencilerin öğrenmelerini daha kolay ve kalıcı hâle getirmek hedeflenmektedir.
 
Güçlü Yönlere Dayalı Karakter ve Değerler Eğitimi Çalışmaları
Öğrencilerin içsel kaynaklarının çeşitli araçlarla belirlenmesine, onları fark etmelerine ve yaşamlarında nasıl kullanabileceklerine odaklanır. Program uygulaması sonucunda öğrencilerin yaşam doyumlarının, iyi oluşlarının, mutluluk düzeylerinin, akademik başarılarının artması; olası sorunlarının ve olumsuz düşünme eğilimlerinin ise azalması beklenmektedir.

 

Mizaç Temelli Eğitim Modeli
Mizaç Temelli Eğitim ve Rehberlik Yaklaşımı, öğrencilerin doğuştan gelen mizaç tipinin, eğitim ve sosyal çevre ile etkileşim içinde değişebilen ve gelişebilen karakter ve kişilik yapısını nasıl şekillendireceğini açıklayan bir kişilik öngörü sistemidir. Bu yaklaşım, eğitimde kullanılan güncel yaklaşım stratejilerinin daha etkili olabilmesi için “Hangi öğrenciye, hangi yaklaşım, nasıl uygulanmalı?” sorularının yanıtları konusunda eğitimcilere yol gösterir.
 
Psiko-Eğitim Çalışmaları
Pozitif psikoloji anlayışına dayanan Psiko-Eğitim çalışmalarında, öğrencilerin pozitif özellikler geliştirmelerine, pozitif deneyimler yaşamalarına ve öznel iyi oluşu artırmalarına odaklanılır.
Bu eğitimlerde öğrencilerin güçlü ve olumlu özelliklerini kullanmaları ve geliştirmeleri, kaynaklarını açığa çıkarmaları; riskler yerine kaynaklara, yetersizlikler yerine karakter güçlerine odaklanmaları amaçlanır.
 
Düşünme Becerileri Programı
PASS Teorisi ölçüt alınarak hazırlanan program, bilişsel işlem alanlarının etkin kullanımı ile düşünme becerilerinin gelişimini amaçlamakta ve düşünme becerilerinin akademik içerikli çalışmalarla etkin kullanımı için ortam yaratmaktadır. Eğitim programı uygulanırken bir öğrenci sahip olduğu stratejik yaklaşımlar sayesinde yeri geldiğinde akıllıca çözümler üreterek yaşadığı sosyal durumlara uygun bilişsel davranışı seçebilmekte ya da akademik içerikli bir probleme çözüm üretebilme becerisini sergileyebilmektedir. 
 
Yaratıcılık Çalışmaları
Bellekte saklanan bilgileri gereksinim anında hızlı ve akıcı bir şekilde kullanabilmeyi, bir sorunu çözerken zihindeki kalıpları yıkıp özgürce düşünebilmeyi, bir soruna alışılmadık ya da farklı çözümler üretebilmeyi ve verilen basit bir uyarıcıya eklemeler yaparak geliştirebilmeyi hedefleyen; 1-5.sınıflarda yürütülen ev çalışmalarıdır. 
 
Öğrenme Performansını Desteklemeye Yönelik Çalışmalar
Öğrencilerimizin öğrenme sürecinde yaşadığı güçlükleri tespit ederek onların başarılarını artırmaya yönelik, özel olarak hazırlanmış materyallerle sürdürülen bireysel ya da grup çalışmalarıdır.

Eğitim Kitapçıkları ve Yayınlar
Her sınıf düzeyinde farklı olmak üzere gelişim özellikleri ve ihtiyaçlar temel alınarak öğrenci ya da velilerimize yönelik hazırlanan broşür ve kitapları içermektedir.  

Veli Görüşmeleri
Ev ve okul yaşantılarını bir bütün olarak ele almak, gelişimsel takip ve destek sürecini karşılıklı iletişim ve bilgi paylaşımı çerçevesinde sürdürmek amacı ile yapılan rutin toplantılardır.
 
Seminerler

Yıl boyunca ihtiyaç duyulan konularda veli, öğrenci ve öğretmenlere yönelik; rehberlik öğretmenleri ya da alanın uzmanları tarafından düzenlenen bilgilendirici sunumlardır.