×

KİMYA

Dünya ancak bilgi ile donatılmış insanların ayak uydurabilecekleri baş döndüren bir değişimi "Bilgi Çağı"nı yaşıyor. Sonsuz gibi görünen çağdaşlık yarışında, artan bir hızla koşmak gerekiyor. Bu nedenle eğitim ve öğretim daha da önem kazanıyor.

 

Öğretim yöntemlerini, gençlerin ilgi ve gereksinimlerini dikkate alarak belirleyen öğretmenler karşılıklı güven, saygı ve sevgiye dayalı bir öğrenme ortamının geliştirilmesine yardımcı olur. Öğrenci ve öğretmen aynı hedefe yoğunlaşırsa öğrenme ve öğrenilenleri kullanma, bir güçlük olmaktan çıkar, zevkli bir uğraş hâline gelir.

 

Öğrenme:
 Soru sormak,
 Sorulara cevap bulmak için araştırmak, incelemek,
 Anlamak ve daha da çok soru sormak,
 Bilinenden bilinmeyeni keşfetmek süreçlerini içerir.

 

Öğretmek:
 Yalnız olgulara ait bilgiyi aktarmak değil, düşünmeye ve araştırmaya yönlendirmektir.
 Daha fazla açıklama duymaya, başka kaynaklara başvurmaya ve olgular üzerinde kafa yormaya teşvik etmektir.
 Öğrenciye olumlu ve akılcı düşünme yeteneğini kazandırmaktır.
 Çok yönlü düşünebilme ve akıl yürütme becerilerinin gelişmesini sağlamaktır.

 

Okulumuz kimya öğretmenlerinin amacı:
Akılcı düşünen, bilginin kaynağına inip onu en iyi şekilde kullanan akıl ve ilmin rehberliğini esas alan, Atatürk'ten miras aldıkları çağdaşlık yarışının bayrağıyla ülkesini ve ulusunu en iyiye ve güzele ulaştırmaya çalışan gençler yetiştirmektir.

 

Sorumluluk duygusuna sahip, yaratıcı ve üretken bireyler olarak geleceklerini planlama ve biçimlendirmelerinde gençlerimize yardımcı olmaktır. Bu amaçla öğrencilerin bilgiye ulaşması projelerle desteklenmektedir.

 

Laboratuvar çalışmalarımız:
Kimya deneye dayanan bir bilimdir. Öğrencilerimizin, karşılaştıkları problemleri çözebilecek yetenek ve davranışları kazanmış kişiler olarak yetiştirilmesi laboratuvar çalışmalarıyla mümkündür.
 • Bağımsız düşünme alışkanlığını kazandırır.
 • Doğadaki büyük düzen ve uyumun kavranmasını sağlar.
 • Gözlem yeteneğini geliştirir.
 • Öğrencinin bilgiyi kendisinin elde etmesini mümkün kılar.
 • Olayları kavramasını sağlar.
 • Birlikte çalıştığı kişilere karşı sorumluluk duygusunu geliştirir.
 • Düzenli ve dikkatli olmayı öğretir.
Bölüm öğretmenlerince derlenip düzenlenen laboratuvar kılavuzu, öğrencinin kendi kendine bulup çıkarma becerisini geliştirici, lise programının öngördüğü ve öğrencinin bilgiyi kendisinin edinmesini, konuyu kavramasını sağlayan deneylerden oluşur.

 

Tam donanımlı laboratuvarımızda yapılan deneylerin yanı sıra Zürih Teknik Üniversitesi Laboratuvarlarında gerçekleştirilen 200 deneyi içeren DVD öğrencilerimizin kullanımına sunulmuştur.

 

Ayrıca, öğrencilerimiz, bilgisayar ortamında “EUREKA Sanal Laboratuvar” programını kullanarak kimya konularını üç boyutlu animasyonlarla izleyebilir, deneysel verileri yorumlayarak gerçek zamanlı grafikler çizebilir, günlük yaşamdaki kimyasal olayları sanal ortamda canlandırabilir, merak ettikleri konularda özgün deney setleri kurarak araştırma yapabilirler. 
21. yüzyıl becerilerine sahip öğrenciler yetiştirmenin yollarından biri olan Stem eğitimine önem verilir. Fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarını birleştirerek disiplinlerarası  bir eğitim modeli uygulamanın öğrencilerimize farklı bir bakış açısı oluşturacağına inanmaktayız.

 

Tübitak sınavları:
 • Öğrencilerimiz kimya dalında her yıl ulusal bilim olimpiyatlarına katılmaktadır.
 • Ulusal bilim olimpiyatlarına hazırlık çalışmaları haftanın belirli günlerinde sürdürülmektedir.
 
TYT – AYT Hazırlık Çalışmaları
 • Kimyadaki temel ilke ve kavramlarla düşünme gücü kazandırılır.
 • Kazanılan bilgileri analiz etme, sentez ve yorumlama düzeyinde kullanılabilmelerine yönelik uygulamalar yaptırılır.
 • Öğrencinin bireysel özellikleri dikkate alınarak bireye inen bir öğrenme süreci gerçekleştirilir.
 • Uygun yöntem ve yaklaşımlarla, öğrenciye yeterli zaman ayrılarak her öğrencinin potansiyelini en üst düzeyde kullanması sağlanır.
 • Yapılan sınavların soru analizleri değerlendirilerek eksik görülen konularda geri besleme yapılır.
 • Dersle ilgili öğrenme güçlükleri varsa ek çalışmalar yapılır.
 • Öğrencinin akademik başarısıyla, kişilik değerleri birbirinden ayrı tutulur. Öğrencinin akademik yönden gelişimi önemsenirken kişiliğinin yıpranmamasına özen gösterilir.
 • Uygulanan soruların seçiminde ÖSYM'nin standartlarıyla uyumlu olmasına dikkat edilir.
 • İşlenen konuları tekrar etmesi, zaman yitirmeden pekiştirerek verimli ve sistemli ders çalışmasına yardımcı olunur.